Hasar İhbar Hattı

0850 255 0 222

Kaza Tespit Tutanağı

Sigortalı veya sigorta ettiren, poliçede belirtilen rizikolardan birinin gerçekleşmesi halinde hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunmalıdır.

Araç hasarlarınızda sizlere sağlamış olduğumuz anlaşmalı servis avantajlarından yararlanmak için web sayfamızda yer alan anlaşmalı servisler linkinden en yakın anlaşmalı servise başvurabilirsiniz.

Hasar Anında Yapılacak İşlemler

Sigortalı veya sigorta ettiren, poliçede belirtilen rizikolardan birinin gerçekleşmesi halinde hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunmalı ve sigortalı değilmişçesine hareket ederek hasardan haberdar olur olmaz hasarı azaltıcı her türlü tedbirleri almalıdır.

Ayrıca, hasarın meydana geliş nedeninin bilinebilmesi ve buna ilişkin deliller ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı gerekli bilgi ve belgeleri sigortacıya veya sigortacının yetkili kıldığı temsilcilerine gecikmeksizin temin etmeli, bu kişilerin sigorta kapsamında yer alan şeylerde ve bunlara ilişkin belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermeli, sigorta konusu riziko ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri var ise bunları sigortacıya bildirmelidir.

Mobil Kaza Tutanağı uygulaması ile kaza anında tutanağınızı çok hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki listeden poliçenize uygun evrak listesini bulabilirsiniz.

Genel Olarak İstenebilecek Evrak Listesi

 • Poliçe aslı ve fotokopisi
 • Poliçe prim makbuzu
 • Hasarlı araç fotoğrafları ve/veya kaza mahalli fotoğrafları
 • Kaza zaptı ve/veya KTT düzenlenmemiş ise beyan
 • Trafik kazası tespit tutanağı (kaza zapıtı) ve/veya anlaşma tutanağı (KTT) ya da beyan
 • Alkol raporu
 • Ehliyet fotokopisi
 • Ruhsat fotokopisi
 • Araç yük taşıyor ise taşıma ve/veya sevk irsaliyesi, gerekiyor ise kantar fişi
 • Sigorta poliçesi ve/veya ruhsatta D/M şerhi var ise D/M muvafakati,
 • Tamir faturası

 

Hasar Yurt Dışında Gerçekleştiğinde Ek Olarak İstenecek Belgeler

 • Hasar olan ülkenin resmi kuruluşlarınca tıtulan zaptın sureti
 • Hasar olan ülkenin avarya komiseri veya uluslararası ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu
 • Bu raporun mahalli Türk Konsolluğu’nca tasdiki
 • Ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi

 

Pert Hasar Durumunda İstenebilecek Evrak Listesi

 • Maliyeden temiz yazısı
 • Aracın alım faturası
 • Trafikten çekme veya hurda belgeli ruhsat
 • Aracın kontak ve yedek anahtarı
 • Vekaletname
 • Mutabakatname
 • D/M kaldırıldığına dair banka yazısı

 

Çalınma Durumlarında İstenebilecek Evrak Listesi

 • Aracın alım faturası
 • Vekaletname
 • Mutabakatname
 • Çalınan aracın kontak ve/veya yedek anahtarı
 • 30 gün sonra ilgili karakul ve hırsızlık masasından alınacak bulunamadı zaptı
 • Maliye ve trafik tescilden kaydının silindiğine dair resmi yazı
 • Trafik tescilden çalıntı kaşeli ruhsat
 • Poliçede D/M var ise, kaldırıldığına dair banka yazısı

Ölüm Halinde İstenebilecek Evrak Listesi

 • Kaza raporu
 • Veraset ilanı
 • Defin ruhsatı
 • Aile nüfus kayıt örneği
 • Ölü muayene otopsi raporu

Bahsi geçen belgeler standart olup hasar özelliğine göre ekstra belge talep edilmesi mümkündür.

 

Yaralanmalar Halinde İstenebilecek Evrak Listesi

 • Kaza raporu
 • Doktor ve hastane raporları
 • Tedavi masraflarına ait fatura asılları
 • İlaç kupürleri ve reçeteler

Bahsi geçen belgeler standart olup hasar özelliğine göre ekstra belge talep edilmesi mümkündür.

 

Sürekli Sakatlık Halinde İstenebilecek Evrak Listesi

 • Kaza raporu
 • Maluliyet durumunu gösterir hastane heyet raporu

Bahsi geçen belgeler standart olup hasar özelliğine göre ekstra belge talep edilmesi mümkündür.

Konut / İş Yeri Yangın Sigortalarında Hasar Durumunda İstenebilecek Evrak Listesi

 • Poliçe sureti
 • Poliçenin prim peşinat makbuzu
 • Poliçenin prim taksit makbuzları
 • Sigortalının hasarı oluşu hakkında detaylı beyan
 • Sigortalının talep beyanı
 • İtfaiye raporu
 • İfade tutunağı
 • Müracaat tutanağı
 • Görgü tespit tutanağı
 • Takipsizlik kararı veya savcılık iddianamesi
 • Tapu
 • Kira kontratı
 • Apartman yönetimine ait karar defteri
 • Yönetici tutanağı
 • Vergi levhası
 • Ticari sicil kaydı
 • İmza sirküleri
 • Kapasite raporu
 • Demirbaş kayıtları
 • Giriş – çıkış faturaları
 • Sevk irsaliyesi
 • Sevk irsaliyesi (Fason firmalarda yapılan işler için)
 • Envanter kayıtları
 • Malım alım faturaları
 • Muavin kayıtları
 • KDV beyannamesi
 • Mizan
 • Çalımam malların alış faturaları
 • Teslim tesellüm tutanağı
 • Zarar veren aracın ruhsat fotokopisi
 • Teknik servis raporı
 • Hasarı gösterir fotoğraflar
 • D/M muvafakati
 • Tamir faturası (Riziko adresinin belirtildiği)
 • Bilirkişi raporu
 • Meteoroloji raporu
 • Bulunamadı zaptı
 • Bulundu zaptı
 • Eksper raporu (Eksper görevlendirildiyse)
 • Tahkikat raporu (görevlendirildiyse)
 • Rücu işleminin yapılabilmesi için şahit ifadesi
 • Başka sigorta şirketlerinde yaptırılmış police var ise police suretleri
 • Her olayın özelliğine bağlı olarak, farklı nitelikte evraklar istenebilir

Bitkisel Ürün Sigortalarında İstenebilecek Evrak Listesi

 • Geçici ekspertiz raporu
 • Kesin ekspertiz raporu
 • Yangın hasarı var ise itfaiye raporu veya jandarma raporu

 

Hayvan Hayat Sigortalarında İstenebilecek Evrak Listesi

 • Veteriner hekim ekspertiz raporu
 • Sigortalı hayvanın ölümü veya mecburi kesimi durumunda ulusal veri tabanı kayıtlarından (TÜRKVET) kaydının düşüldüğüne dair Tarım İl/İlçe müdürlüklerinden alınacak belge
 • Hayvanın mecburi kesimi durumunda satılan kısmına ilişkin müstahsil makbuzu veya fatura
 • Hayvanın hasar anında çekilmiş fotoğrafları (yavru atma dahil)
 • Hayvanın ölümü veya kesim sonrası kısmı veya tam imhası durumlarında imha raporu
 • Yangın sonucu ölen hayvanlarda rapor ekinden savcılıktan alınacak takipsizlik kararı veya savcılık iddianamesi
 • Mezbahada kesimi durumunda mezbaha kesim raporu
 • Hayvanın infertilite gerekçesi ile kesimi durumunda, suni tohumlama belgeleri
 • Hayvanın RPT nedeni ile hasar görmesi durumunda, mıknatıs yutturulduğuna dair belge
 • Hayvanın aşılamalara ilişkin bir hastalıktan dolayı hasar görmesi durumunda, bu hastalığa ait aşılma belgeleri
 • Hastalığın teşhisi, ölüm nedeninin araştırılması veya veteriner hekim eksperince gerekli görülecek diğer hususlara ilişkin laboratuvar raporu

Zorunlu Deprem Sigortalarında İstenebilecek Evrak Listesi

 • Hasar Bildirimi (TC kimlik veya poliçe numarası ile)
 • Güncel Tapu Bilgisi
 • Hasar Yeri Açık Adresi (Eksper gönderimi ve değerlendirmesinin kolaylığı için)
 • Sigortalı Telefonu (Sabit ve/veya cep)
 • Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin yanında, deprem teminatı içeren başka bir sigorta poliçesi de bulunuyorsa, bu konuda DASK’a bilgi verilmesi

Hasar tespit işlemleri, DASK tarafından görevlendirilen bağımsız hasar tespit görevlileri tarafından gerçekleştirilmekte ve belirlenen tazminat ödemeleri doğrudan DASK tarafından yapılmaktadır.

 • Hasarın ne zaman ve ne şekilde oluştuğunun açıklandığı beyan yazısı
 • Hasara ilişkin tutulan tüm tutanakların fotokopisi
 • İtfaiye raporu
 • Fırtına hasarı ile ilgili meteoroloji raporu
 • Hırsızlık hasarı ise bulunmadı yazısı
 • Takipsizlik kararı veya savcılık iddianamesi
 • Hasarla ilgili fotoğraflar
 • Hasarla ilgili detaylı ve kuruşlu (fiyatlandırılmış) talep yazısı
 • Hasara konu cihazların / makinelerin faturası
 • Leasing ve kiracı arasındaki sözleşme
 • Hasara konu cihazların / makinelerin demirbaş kaydı
 • Poliçenin prim ödeme makbuzları
 • Zeyilnamenin prim ödeme makbuzları
 • Operatör beyaz yazısı
 • Operatör belgesi
 • Operatör SSK belgesi
 • İş makinesi ise tescil belgesi / ruhsat fotokopisi
 • Bakım raporları ve sözleşmesi
 • Onarım teklifi
 • Onarım faturası
 • Hasarın giderimi ile ilgili nakliye faturası
 • Hasarın giderimi ile ilgili güçrük masraf belgeleri
 • Detaylı Teknik servis formları
 • Leasing muvafakatname
 • Daini mürtehin muvafakati
 • İmza sirküleri
 • Hasarla ilgili fotoğraflar
 • Hasarın ne zaman ve ne şekilde oluştuğunun açıklandığı beyan yazısı
 • Hasara ilişkin tutulan tüm tutanakların fotokopisi
 • İtfaiye raporu
 • Fırtına hasarı ile ilgili meteoroloji raporu
 • Hırsızlık hasarı ise bulunamadı yazısı
 • Takipsizlik kararı veya savcılık iddianamesi
 • Hasarla ilgili detaylı ve kuruşlu (fiyatlandırılmış) talep yazısı
 • Hasara konu ekipmanların / inşaat makinelerinin faturası
 • Poliçenin prim ödeme makbuzları
 • Zeyilnamenin prim ödeme makbuzları
 • İşveren ve yüklenici arasındaki sözleşme
 • Yüklenici ve taşeron arasındaki sözleşme
 • Keşif özeti (İlk keşifleri de gösterir son keşif özeti)
 • Hak edişler
 • Genel Teknik şartname
 • İnşaat teknik şartnamesi
 • Pursantaj cetveli
 • Geçici Kabul tutanağı
 • Alt yapı ruhsatı
 • Hasarlanan / çalınan kıymetlere ait satın alma faturaları
 • Hasar tespit tutanağı
 • Hasar keşif formu
 • Hasar keşif tutarı formu
 • Hasarla ilgili proje paftaları
 • Hasarla ilgili krokiler
 • Yapı ruhsatı
 • Kazı ruhsatı
 • Depo giriş-çıkış kayıtları
 • Poliçe sureti
 • Kaza zaptı ve/veya iş kazı ile ilgili tutanaklar
 • Savcılık iddianamesi
 • Kazanın SGK’ya bildirim yazısı
 • İşçinin iş akdi/ İşe giriş bildirgesi
 • SGK tahakkuk fişleri (Çalışanların ve taşeronların yer aldığı)
 • Kaza anında aldığı ücreti gösteren son altı aylık maaş bordosu
 • Kusur tespiti için Onaylı Mahkeme Bilirkişi Raporu ve/veya SGK Müfettiş Raporu
 • SGK rücu talebi (Peşin Sermaye Değer hesabı)
 • SGK kaza geçiren işçiye ve/veya varislere aylık maaş ve toptan ödeme yapılmış ise söz konusu ödemelerle ilgili bilgi ve belge
 • Gerek işçi gerekse  SGK tarafından işveren aleyhine tazminat davası açılmış ise dava dilekçesi ve dava tutanakları
 • İşveren aleyhine sonuçlanan tazminat davası mevcut ise kesinleşmiş mahkehem kararı, icra emri, dosya hesabı ve ödeme dekontu
 • Olayın meslek hastalığı olduğunu ve maluliyet oranının gösteren SGK müfettiş raporu
 • Özel hastaneye sevk belgesi (Devlet Hastanesinden)
 • Taşeron firma ile yapılan sözleşme
 • Kesinleşmiş gerekçeli mahkeme kararı
 • Başka sigorta şirketlerinde yaptırılmış poliçe var ise poliçe suretleri
 • Her olayın özelliğine bağlı olarak, farklı nitelikte evraklar istenebilir.
 • Poliçe surety
 • Kaza zaptı
 • İfade tutanağı
 • Tanık ifade tutanağı
 • Savcılık İddianamesi
 • Kesinleşmiş gerekçeli mahkeme kararı
 • Kusur tespiti için onaylı mahkeme bilirkişi raporu
 • Çalışma ruhsatı
 • Sertifika
 • SGK kaydı
 • Başka sigorta şirketlerinde yaptırılmış police var ise poliçe suretleri
 • Her olayın özelliğine bağlı olarak, farklı nitelikte evraklar istenebilir
 • Poliçe sureti
 • Kaza zaptı
 • İfade tutanakları
 • Savcılık iddianamesi
 • Tapu fotokopisi
 • Kira kontratı
 • Vergi levhası
 • Bilirkişi raporu
 • Kesinleşmiş gerekçeli nahkeme raporu
 • Ödeme yapıldığına dair dekont
 • Başka sigorta şirketlerinde yaptırılmış poliçe var ise poliçe suretleri
 • Her olayın özelliğine bağlı olarak, farklı nitelikte evraklar istenebilir
 • Poliçe sureti
 • Kaza zaptı
 • İfade tutanakları
 • Savcılık iddianamesi
 • Bayilik sözleşmesi
 • Bayinin tüpü sattığına dair yazı
 • Bilirkişi tespiti için tüpün bulunduğu adres
 • Bilirkişi raporu
 • Tapu fotokopisi
 • Kira kontratı
 • Vergi levhası
 • Kesinleşmiş gerekçeli mahkeme kararı
 • Ödeme yapıldığına dair dekont
 • Başka sigorta şirketlerinde yaptırılmış poliçe var ise poliçe suretleri
 • Her olayın özelliğine bağlı olarak, farklı nitelikte evraklar istenebilir
 • Poliçe sureti
 • Kaza zaptı
 • İfade tutanakları
 • Görgü tespit tutanağı
 • Talep beyanı
 • Kesinleşmiş gerekçeli mahkeme kararı
 • Periyodik bakım sözleşmesi
 • Kusur tespiti için onaylı mahkeme bilirkişi raporu
 • Başka sigorta şirketlerinde yaptırılmış poliçe var ise poliçe suretleri
 • Her olayın özelliğine bağlı olarak, farklı nitelikte evraklar istenebilir
 • Poliçe sureti
 • Kaza zaptı
 • İfade tutanağı
 • Tanık ifade tutanağı
 • Görgü tespit tutanağı
 • Savcılık iddianamesi
 • Bulunamadı zaptı
 • Bulundu zaptı
 • Kusur tespit raporu
 • Mizan
 • İtfaiye raporu
 • Takipsizlik raporu
 • Ruhsat
 • Ehliyet
 • Alkol raporu
 • Hasar gören malların faturası
 • Aracın otoparka giriş çıkış kayıtları
 • Aracın servise giriş çıkış kayıtları

00+

Anlaşmalı Özel Oto Servis

00+

Anlaşmalı Yetkili Servis